top of page

İTÜ Vakfı’nın Kuruluş Yılları*

Güncelleme tarihi: 11 Ağu 2022

Vakıf kurma düşüncesi ilk defa 1976-77 yılları içinde aklımıza takılmıştı. 8.1.1982 tarihinde Taşkışla binası rektörlük odasında saat 16:00’da, iştirak edenlerle ilk toplantı yapılmış ve bulunanların vakıf kurucu üyesi taahhütleri de tespit edilerek ilk hareket başlatılmıştı. … Ön senedimiz, 16 Şubat 1982 Salı günü kurucu üyeliği kabul etmiş olan mensup ve mezunlarımız tarafından imzalanmıştır. Senet, 17 Mayıs 1982 günü Beyoğlu 8. Noter huzurunda Taşkışla’da imzalanarak tescil edilmiştir.

Vakıf kurma düşüncesi ilk defa 1976-77 yılları içinde aklımıza takılmıştı. Üniversitemizde yapılmış muhtelif toplantılarda eski mezunlarımızın ve mensuplarımızın, üniversitemize

yardım etmek, katkıda bulunmak arzuları ile birlikte, beraberlik isteklerini gerçekleştirecek,

üniversitemize dönük yasal bir kuruluşa ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştı.

Daha önceleri kurulmuş dernek şeklindeki kuruluşların amaç farklılıklarından, “vakıf”laşmanın daha gerçekçi olduğu anlaşılmıştı. Ancak, genel ön görüşmelerde vakıf kurmada bir enflasyon havası oluştuğunun dile getirilmesi ve özellikle üniversite mensuplarından bir kısmının konuya yeterince sıcak bakmamasından, o tarihlerde bir bekleme dönemine girilmişti. 1980 yılında bir üniversite gününde (başta Selahattin Uzel), iki mezunumuzun adeta zorla cebime tıktıkları demetle paraların baskısı ile derhal harekete geçmenin zamanı belirlenmiş oldu. O tarihlerde,

elimizde mevcut adres listelerinden bazı mensup ve mezunlarımıza bir anket formu yollamış ve aldığımız olumlu cevaplara dayanarak, 8.1.1982 tarihinde Taşkışla binası rektörlük odasında saat

16:00’da, iştirak edenlerle ilk toplantı yapılmış ve bulunanların vakıf kurucu üyesi taahhütleri de tespit edilerek ilk hareket başlatılmıştı. Bu ön çalışmalarda Teoman Doruk’un yardımları unutulmamalıdır.


Bu toplantıda vakıflarla ilgili incelemelere dayalı olan ve Münir Ekonomi’nin hazırlamış olduğu vakıf senedi taslağı da görüşmelere sunularak mevcut üyelerin tasvipleri alınarak kurulma çalışmalarına geçilmiştir. Ön senedimiz, 16 Şubat 1982 Salı günü kurucu üyeliği kabul etmiş olan

mensup ve mezunlarımız tarafından imzalanmıştır. Senet, 17 Mayıs 1982 günü

Beyoğlu 8. Noter huzurunda Taşkışla’da imzalanarak tescil edilmiştir. O tarihlerde yönetim kurulları gereği kurucularla ilgili soruşturmalar yapılarak 1.Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nın

22.19.1982 günlü kararı ile vakıf kurabileceğimiz izni alınmıştır. Bu karar 7.10.1982 tarihinde İstanbul Valiliği’nce İTÜ Rektörlüğüne bildirilmiştir.


İlk kuruluş senedindeki kuruculardan bazılarının mazeretleri sebebi ile vakıf senedimiz yeniden Beyoğlu 2. Noteri huzurunda kurucular tarafından 13.9.1983 Salı günü Taşkışla binasında imzalanmıştır. Senedi imzalayanların listesi tabloda görülmektedir. Bu toplantı aynı zamanda

“Danışma ve Seçim Kurulu”nun birinci toplantısı kabul edilmiş oluyor.

Senedin geçici 2. Maddesine göre seçilen ilk Yönetim Kurulu ise; Başkan: Kemal Kafalı, 1. Başkan Vekili: Üzeyir Garih, 2. Başkan Vekili: Orhan Yavuz; Üyeler: Nafiz Yürekli, Mesut Göksu, Enver Çetmeli, Güngör Evren, Münir Ekonomi, Selahattin Uzel; Yedek üyeler: Yalçın Aköz, İsmet Aka, Fikret Keskinel’dir.


Senedin geçici 4. Maddesi gereğince vakıf tescili için yetkili kılınan; Kemal Kafalı, Selahattin Uzel, Ercüment Berker’den müteşekkil heyet, Asliye 3. Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ederek 24.2.1984 tarihli E.1983/665 K. 1984/72 sayılı kararı ile tamamlanan işlemlerden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuş ve Medeni Kanun’a göre çıkarılmış vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. Maddesine göre vakfın resmen kurulması Resmî Gazete’nin 4. Nisan 1984 tarih ve

1.862 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Bu tarihi, kuruluşumuzun başlangıcı olarak almış bulunuyoruz.


Vakfın ilk mal varlığı 12.850.000 TL’dir. Vakıf Yönetim Kurulu ilk toplantısını 24 Nisan 1984 Salı günü saat: 14.30’da vakıf merkezi olan İTÜ Taşkışla binasında yapmıştır. Bu ilk toplantıda genel sekreter seçimi üzerinde durulmuş ve yenisi seçilinceye kadar geçici olarak Münir Ekonomi’nin bu görevi yürütmesi ve yönetim kurulu raportörlüğünü üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Sayman üye olarak da Güngör Evren’in görevlendirilmesi uygun bulunmuştur. Vakfın kuruluşunun duyurulması

maksadı ile Emirgan Beyaz Köşk’te bir kokteyl tertibi de karara bağlanmıştır.Nitekim, 25 Mayıs 1984 günü tertip edilen bu kokteylde açılış konuşmasını yapan Başkandan sonra, Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Yürekli’nin çok anlamlı ve heyecanlı konuşmasını kaydetmeliyim.

Vergi muafiyetliği için Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na yapmış bulunduğumuz müracaatlarımız ilk defa 4.12.1984 tarihinde bazı eksiklikler sebebi ile reddedilmiştir. Danışma ve Seçim Kurulu’nun 2. toplantısında (bu senedin imzası ve ilk yönetim kurulunun kararlaştırıldığı toplantıya

göre ilk toplantı sayıldığından gerçekte senede uygun ilk toplantı olmaktadır), Yönetim Kurulu’nun talep ettiği senetteki bazı maddelerin tadilini içeren önerisi (23 Eylül 1985 Pazartesi saat:14.00’te

Ayazağa Kampüsü Rektörlük binasında) karara bağlanmıştır. Vergi muafiyetine ait Bakanlar Kurulu’nun 30.10.1986 tarih ve 86/11130 sayılı kararı devamlı teşebbüslerimizden sonra, ancak 19 Kasım 1986 gün ve 19286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak geçerlilik kazanmıştır. (Bunun gerçekleşmesinde Başbakanlık Müsteşarı Sayın Ahmet Selçuk’un ilgisini şükranla anıyorum.) Toplantılarımızda en önemli hususlardan birisi olan, toplumumuza hizmet verecek bir “Sosyal Tesis” arzusu ise, İTÜ Yönetim Kurulu’nun müsaadeleri ile, başta Sezai Türkeş, kurucu üye Nurettin Koçak, Ata İnşaat’tan Cemal Kurra ve Sedat Üründül’ün unutulmaması gereken katkıları ile meydana getirilmiştir. Sosyal Tesisimiz, üniversite günü olan 12 Haziran 1987’de hizmete girmiştir. Bu tesisimize hizmetleri geçmiş olan Teoman ve Birsen Doruk ile Fuat Yavuz Bor, Necati İnceoğlu, Mine İnceoğlu ve Ahmet Cengiz Yıldızcı daima hatırlanmalıdır.


Bundan sonra devam eden Vakfımızın sürekli faaliyetleri ile 12 yılımızı doldurmuş bulunuyoruz.

Vakfın oluşmasında, gelişmesinde içten gelen katkılarını vermiş olan, başta

Selahattin Uzel, Orhan Yavuz ve Nafiz Yürekli ile Mansur Şahin’i kaydetmeliyiz.

Vakfın 12 yıllık faaliyeti sırasında uzun süre maddi bir karşılık istemeksizin, içtenlikle Genel Sekreterlik hizmetini sürdürmüş olan Güven Önal’ı da kaydetmem gerekir.


İşte Vakfımız böyle kuruldu.

142 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page