top of page
itü-bina1.jpeg

 İTÜ Vakfı Resmi Senedi 

VAKFIN İSMİ

Madde 1) Bu Vakıf Senedi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı ismi altında bir Vakıf kurulmuştur.

İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

 

VAKFIN İKAMETGAHI VE İDARE MERKEZİ

Madde 2)

 1. Vakfın ikametgahı İstanbul'dadır. İdare Merkezi, Hüsrev Gerede Cad. No:27 Cenger Apt. Maçka-İstanbul adresindedir. Gerektiğinde merkezin yeri Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

 2. Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile Türkiye dahilinde birimler (Şube, Temsilcilik, İrtibat Bürosu v.s.) açabilir. Vakıf, yürürlükteki Vakıflar tüzüğü dahilinde, ilgili Bakanlığın olumlu görüşü ve Başbakanlığın izni ile yurt dışında da Vakıf Birimleri açabilir.

 

VAKFIN AMAÇLARI

Madde 3) Vakfın amaçları:

 1. Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bilim, sanat ve teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu yolda yapılanları desteklemek ve araştırma sonuçlarını yayınlamak.

 2. Mal ve hizmet üretiminde bulunan kuruluşlardan özellikle kamu kuruluşlarından gelen istekler üzerine veya doğrudan doğruya çeşitli üretim teknolojilerinde kalite yükseltici, üretim artırıcı ve maliyet düşürücü işletme metodlarına ilişkin araştırmalar yapmak veya yaptırmak suretiyle ülke ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak.

 3. Kamu kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle kamu hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve uygulamalarına yardımcı olmak.

 4. Başta İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri olmak üzere özellikle teknik alanda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımda bulunmak.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4) Vakıf yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

 1. Toplu ve kişisel araştırmalar yapar ve yaptırır, İstanbul Teknik Üniversitesi fakülte, bölüm ve enstitülerinde çeşitli alanlardaki araştırma ve eğitim projelerini destekler, teşvik ödülleri verir.

 2. Araştırma ve çalışma sonuçlarını çeşitli yayın imkanlarından faydalanarak açıklar, ilgili kuruluşlara duyurur. Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar düzenler.

 3. Bilim adamlarının ve araştırmacıların yetişmesine, çalışma ve araştırmalarının yayınlanmasına yardımcı olur.

 4. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine imkanlar ölçüsünde karşılıksız burslar, kitaplar, ikamet yerleri, dinlenme, kültürel ve spor tesisleri ve araçlar, sağlık yardımları, öğretim ve araştırma malzemesi sağlar; staj yerlerinin bulunmasında yardımcı olur.

 5. İTÜ’deki ders ve araştırma konularının kültürel, ekonomik ve hukuki yönlerini bilimsel olarak incelemek ve geliştirmek üzere araştırmalar yapar veya yaptırır.  Vakıf hiçbir suretle siyaset yapamaz, siyasetle meşgul olamaz.

 6. Türk ve yabancı üniversite, meslek kuruluşları, kamu veya özel kuruluşlar ile amaçlarına uygun işbirliği yapar ve gerekli hizmetleri karşılar.

 7. Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinin en az % l0 kapasitesi maddi imkandan yoksun yetenekli öğrencilere, tahsis edilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 5) Vakfın organları şunlardır:

 

a) Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 6)

 1. Vakıf Mütevelli Heyeti:

- Vakıf Kurucuları,

- Tüzel kişiler adına katılacak temsilciler,

- Mütevelli Heyetince seçilmiş üyeler,

- Mütevelli Heyetince seçilmiş onur üyelerinden oluşur.

 1. Tüzel kişiler adına katılacaklar:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülteleri Dekanları ile; İTÜ Yüksek Mühendisler Birliği Derneği Başkanı, İTÜ Spor Kulübü Başkanı, İTÜ Spor Kulübü Koruma Vakfı Başkanı, İTÜ Mezunlar Derneği Başkanı, İTÜ Yüksek Mühendisler Birliği Vakfı Başkanı ve İTÜ Geliştirme Vakfı’nca seçilen 3 temsilcidir.

 1. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun önerileri dahilinde ve toplantıda hazır bulunanların en az % 75’inin gizli oyları ile kurula gerçek ve tüzel kişilerden yeni üyeler seçebilir.

Ancak, onur üyeliği dahil olmak üzere yeni seçilecek üye sayısı mevcut Mütevelli Heyet üye toplamının% 10’unu geçemez.

 1. Mütevelli Heyeti, Vakfa maddi ve manevi katkıları ve Vakfın amaçları doğrultusunda sunduğu hizmetler nedeniyle gerçek kişileri, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğunun gizli oyları ile yeni onur üyeleri olarak seçebilir. Onur Kurulu üyelik önerileri Mütevelli Heyetine Yönetim Kurulu tarafından sunulur.

 2. “İstanbul Teknik Üniversitesi”nin önceki Rektörleri, Vakıf Mütevelli Heyeti doğal onur üyeleridir. Onur Üyelerinin de Mütevelli Heyeti toplantısında oy hakları vardır.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 7) Mütevelli Heyeti toplantılarında, aşağıdaki esaslara uyulur:

 1. Mütevelli Heyeti, kendi üyeleri arasından seçilen bir Başkan ve iki  Başkan Vekili ile iki Sekreterden oluşan Divan tarafından yönetilir. Divan, Mütevelli Heyeti toplantı ve karar tutanaklarını düzenlemekle yetkili ve sorumludur.

 2. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun hazırladığı gündem ve çağrı üzerine, her yıl Mart ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

Mütevelli Heyeti, üye tamsayısının 1/3 oranındaki üyelerin isteği üzerine ya da Denetim Kurulu’nun oybirliği kararı ile olağanüstü olarak toplanabilir.

 1. Mütevelli Heyeti, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile  toplanır ve kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı bir hafta sonra ayni yer, gün ve saatte hazır bulunanlarla yapılır.

 2. Mütevelli Heyeti Üyeleri, toplantılarda, diğer bir Mütevelli tarafından vekaleten temsil edilebilirler. Ancak bir Mütevelli birden çok temsil yetkisi ile yetkili kılınamaz.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8) Mütevelli Heyeti’nin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Yasalar ile Vakıf Resmi Senedi hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak.

 2. Mart ayı toplantısında, geçen çalışma dönemi, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini görüşüp onaylamak. Yönetim Kurulunu ibra etmek.

 3. Kasım ayı toplantısında, gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Programı ve Bütçesini görüşüp onaylamak.

 4. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

 5. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti Üyeliği sona erdirilecek olanlar ile önerilen yeni Mütevelli Heyeti Üyesi adayları hakkında karar vermek.

 6. Vakıf Resmi Senedinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak.

 7. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve Vakıf organları ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az iki hafta önce imza karşılığı üyelere bildirilir.

 1. Dilek ve öneriler ile diğer konular hakkında karar vermek.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 9) Yönetim Kurulu bir başkan ve sekiz üyeden oluşur. Başkan İTÜ Rektörüdür. İTÜ Rektörünün görev süresi bittiğinde, İTÜ’ye yeni atanan Rektör, başkanlık görevini atama tarihinden itibaren devir alır.

 

Sekiz Yönetim Kurulu üyesi, Mütevelli Heyeti tarafından, 4 yıllık süre için gizli oy ve açık sayımla seçilirler. Ayrıca, dört yedek üye de Mütevelli Heyeti tarafından gizli oy açık sayımla seçilir.

 

Asil üyeler ile yedek üyelerin seçimi ayrı ayrı yapılır. Asil üyeler, Mütevelli Heyeti arasından ya da çoğunluk oluşturmamak kaydıyla dışarıdan seçilebilir.

 

Yedek Üyeler, yalnızca Mütevelli Heyeti Üyeleri arasından seçilir.

 

Üyeliğin herhangi bir sebeple normal süreden önce sona ermesi halinde, önceki üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yedekler, aldıkları oy sırasına göre üyeliğe getirilirler.

 

Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Asil üyeliğe geçen yedek üyenin yerine, Mütevelli Heyetinin ilk toplantısında yedek üye seçilir. Bu şekilde seçilen yedek üye, mevcut yedek üyelerden sonraki sıraya yazılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 10) Yönetim Kurulunun çalışma ve toplantıları aşağıdaki esaslara tabidir:

 1. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye ile amaç ve faaliyet konularına ilişkin görevli üyeleri seçer.

 2. Yönetim Kurulu Başkanının daveti ile, bu görevini yerine getirme imkanı bulunmadığı zaman başkan yardımcılarından birinin daveti üzerine toplanır.

Üyelerden üçünün isteği üzerine de Yönetim Kurulu toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere işler gerektikçe toplanır.

Yönetim Kurulu'nca atanan Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve raportörlük görevini yapar.

 1. Makul mazereti olmaksızın ard arda üç toplantıya katılmayan veya her ne sebeple olursa olsun altı aydan fazla bir süre toplantılara katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi, üyelikten ayrılmış sayılır.

Yönetim Kurulu'nun teşkili mümkün olmadığı takdirde, görevde kalan Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin ya da Denetim Kurulu üyelerinden birinin yahut da Mütevelli Heyetinin üçte birinin daveti üzerine yeniden Yönetim Kurulu seçimi için Mütevelli Heyeti toplantıya çağırılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11) Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

 1. Yıllık çalışma programını ve yıllık bütçeyi, belirli dönemleri kapsayan çalışma ve araştırma programlarını hazırlar ve uygular.

 2. Vakıf içinde veya dışında uygun göreceği kişilerden amacına uygun çeşitli alanlarda araştırma ve çalışma grupları kurar.

 3. Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi ve mali imkanlarının bu yönde geliştirilip verimli hale getirilmesini sağlayan işleri yapar.

 4. Vakıf amacının gerektirdiği her türlü tahsisleri ve yıllık masrafları yapar, Vakıf hesaplarını tutar.

 5. Yönetim Kurulu; Kararlarının uygulanmasında görev almak üzere bir Vakıf Genel Sekreteri atar.

Vakfa ait muhaberat, muhasebe, arşiv işleri ve diğer çeşitli hizmetler için gerekli teşkilatın kurulması ve bunların yönetilmesi hususlarında Genel Sekreterin yetkilerini tespit eder.

 1. Vakfı temsil ve ilzama yetkili bulunan Yönetim Kurulu, Vakfı resmi ve özel mercilerde temsile ve ilzama yetkili olacakları ve yetki derecelerini tespit eder.

 2. Gereğinde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırır.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILABİLECEK İŞ  VE  İŞLEMLER

Madde  12)  Vakıf amacına ulaşmak için;

 

- Yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mala bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, yasal koşulları yerine getirerek satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını almaya ve harcamaya,

 

- Vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla taşınır ve taşınmazı veya gelirlerini, bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve bu amaçlara kısmen veya tamamen özgülenmek koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetime, tasarrufa ve harcamaya,

 

- Vakıf gelirlerini artırmak için, şirketlerin pay senetlerini, intifa senetlerini, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonlarını, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları ve diğer menkul değerleri almaya, Vakfın amacı gerektirdiğinde değerlendirmeye, satmaya ve gelirlerini tahsil ve sarfa,

 

- Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yetkili makamların izni ile yurt dışındaki vakıflar, dernekler ve benzeri özel veya kamu kurumu niteliği taşımayan tüzel kişilerle, işbirliği yapmaya ve onlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için onlarla anlaşmalar yapmaya,

 

- Amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para veya mal varlığına dahil değerlerle ticari ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara katılmaya, gerekli ürünleri imal, ihraç ve ithal etmeye, hissesine isabet eden temettü ya da kar paylarını benzer biçimde değerlendirmeye,

 

- Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir getirecek ve olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya,

bunları doğrudan ya da denetimi altında bir kişi aracılığı ile işlettirmeye,

 

- Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni ve ipoteği  dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,ödünç vermeye, Vakfa ait taşınmazlar üzerine kat karşılığı veya yap-işlet-devret modeline göre inşaat yaptırmaya,

 

- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için, gerektiğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmazlarını rehin göstermeye ve ipotek vermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye,

 

- Vakıf amaçlarından birinin ya da tamamının gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülecek girişim, tasarruf, temellük, inşaat ve sözleşmeleri yapmaya, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmaya, kurulu ortaklıklara katılmaya ve işbirliği yapmaya ve iktisadi işletmeler oluşturmaya,

 

- Teknik alan başta olmak üzere eğitim yapan tesisler, okullar kurmaya ve kurslar açmaya, üniversitede yabancı dil eğitimini destekleyici ve yaygınlaştırıcı katkılarda bulunmaya ve yabancı dil kursları açmaya,

 

- Kültür, sağlık, spor, beslenme,  konaklama, araştırma ve basım merkezleri, “Öğrenci Yurdu”, “Huzurevi” gibi tesisler kurmaya, kurulmasına yardımcı olmaya ve bu tesisleri çalıştırmaya, işletmeye,

 

- Bilim ve Teknoloji alanındaki en son gelişmeleri izleyen bilgi toplama merkezi ve kütüphane kurmaya veya kurulmasını desteklemeye,

 

- Amaçlarına uygun tesisleri kurmaya, kurulmasına yardım etmeye ve işletmeye,

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre izinli ve yetkili olup, Vakıf bu yetkilerini yine ayni kanunda yasaklanan yön ve amaçlarda kullanamaz.

 
DENETİM KURULU

Madde 13) Denetim Kurulu, Mütevelliler Heyeti tarafından ve kendi üyeleri arasından dört yıl süre ile gizli oy açık sayımla, iki asıl, iki yedek olarak seçilirler. Denetim Kurulu’nda herhangi bir sebeple ve bir boşalma olursa, yedekler oy sırasına göre boşalan yeri doldurur. Boşalan yedek üyelik için ve onun süresini doldurmak üzere Mütevelliler Heyetinin ilk toplantısında yeni yedek Denetim Kurulu Üyesi seçilir.

 

Denetim Kurulu’nun görevleri, yıl içinde yapılan sarfiyatın Yönetim Kurulu kararlarına ve Vakıf amaçlarına uygunluğunu ve yıllık hesapları tetkik etmek; bu hususta hazırlayacakları raporu Mütevelliler Heyetinin Mart ayındaki toplantı tarihinden en az iki hafta önce bu kurula vermek ve bu Vakıf Senedinin görevlendirdiği hallerde Mütevelliler Heyetini toplantıya çağırmaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılacak denetim hükümleri saklıdır.

 
 
VAKFIN VARLIĞI

Madde 14) Vakfın mal varlığı, Kurucular tarafından tahsis edilen 12.850.000.- TL ile birlikte, hisse senetleri hariç 200.000.000.- TL'sıdır.

VAKFIN GELİRLERİ VE MASRAFLARI

Madde 15) Vakfın Gelirleri:

 

 1. Vakıf mal varlığından ve iktisadi işletme ve iştiraklerinin faaliyetlerinden elde edilecek her türlü gelirlerden,

 2. Vakfa yapılacak bağışlardan,

 3. Vakfın amaç ve hizmet konuları uyarınca yürütülen ve yürütülecek projelerin uygulanmasında Gelir Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine göre gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda maddelerinden,

 4. Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirlerden,

 5. Masraflar için çeşitli şekil ve nitelikte kabul olunan amacına uygun bağışlar ve yardımlardan teşekkül eder.

 6. Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzüğün 37.maddesinde sınırlanan yönetim masrafları ile Vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

 

Vakfın yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin en çok 1/3 ünü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve mal varlığını arttırıcı yatırımlara; en az 2/3 ünü Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

 

Vakfın masrafları yukarıdaki kaynaklardan karşılanır. Vakfın gelirleri yıllık masrafları karşılayamadığı takdirde ilerideki yıllara ait gelirlerinden elde edilmek şartıyla Yönetim Kurulu Vakıf varlığından sarfiyat yapılmasına yetkilidir.

 

Ancak, Kurucu Üyelerinin taahhüt ettikleri kuruluş mal varlığından sarfiyat yapılamaz. Vakfın personel, menkul ve sair ihtiyaçları Vakfın gelirlerinden sağlanır.

 
 
VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLER

Madde 16) Vakfın Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti Üyeliği ile Denetim Kurulu Üyeliği hizmetleri fahri olup bu hizmetlerden dolayı ücret ödenmez. Ancak belgelemek şartıyla görev gereği yapılacak masraflar Vakıfça karşılanır.

Genel Sekretere; Vakıf örgütünde çalışanlara ve Vakıf için yapılacak araştırma ve çalışmalarda, Vakfa ait tesis ve işletmelerde görevlendirilecek olanlara ücret ödenebilir.

Vakfın gerek Merkezi İdaresi, gerekse tesis ve işletmelerindeki uygun işlerde öncelikle İTÜ öğrencilerinin çalışma ve çalışma şartlarının öğrencilerin eğitim sorumluluğunu ön planda tutan bir kısmi zamanlı sistemi içinde düzenlenmesine özen gösterilir. Vakıf, bu düzenleme ile ilgili olarak yönetmelikleri hazırladıkça bunu, İTÜ Rektörlüğü aracılığı ile öğrencinin bilgisine sunar ve yürütür.

 
 
VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  

Madde 17) Vakıf senedinde değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak teklifler toplantı tarihinden en az 15 gün önce Mütevelli Heyeti Üyelerine sunulur.

 

Değişiklik kararı Mütevelli Heyeti toplantısında hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Toplantı nisabı, kurul üyeleri tam sayısının çoğunluğudur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Mütevelli Heyeti 15 gün sonrası için yeniden toplantıya çağrılır. Bu toplantı için 7.maddenin (c) bendi uygulanır.

 

 
VAKFIN SONA ERMESİ ve TASFİYESİ

Madde 18) Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesinin hukuken ve fiilen imkansızlaşması halinde Vakıf sona erer. Amaçların gerçekleştirilmesinin imkansız hale geldiği Mütevelli Heyetince tespit edilir.

 

Mütevelli Heyeti bu hususta Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. Davetiye toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir ve Yönetim Kurulunun durumunu belirten raporu da  davet yazısına eklenir.

 

Mütevelli Heyeti Üyelerinin en az yarısının toplanması ve toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile amaçlarının gerçekleşmesinin imkansızlaştığı sonucuna varması halinde, tasfiye yapılmasına karar verir. Tasfiye kararında, daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden alınan karara uygun olarak bakiyenin aynı amaç ile kurulmuş hangi Vakıf veya Vakıflara ve Derneklere intikal edeceği de belirtilir.

 

Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Mütevelli Heyeti, en erken üç ay sonra yukarıda belirtilen davet esasları dairesinde yeniden toplantıya çağrılır. Yine çoğunluk sağlanmazsa toplantı üç ay sonra, çağrıya uyan üyelerle yapılır.

 

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ

Madde 19) Bu Vakfın Kurucu Üyeleri şu kişilerden oluşmuş ve Vakfa yaptıkları  taahhütler karşılarında gösterilmiştir.

 

1- Prof.Dr.Kemal KAFALI                                      50.000.-TL       

2- Y. Müh.Üzeyir GARİH                                    1.000.000.-TL     

3- Y. Müh. Orhan YAVUZ                                   2.000.000.-TL

4- Y. Müh. Nafiz YÜREKLİ                                  1.000.000.-TL

5- Y. Müh. Mesut GÖKSU                                   1.000.000.-TL

6- Prof. Dr. Enver ÇETMELİ                                     25.000.-TL

7- Prof. Dr. Güngör EVREN                                      25.000.-TL

8- Prof. Dr. Münir EKONOMİ                                     50.000.-TL

9- Y. Müh. Selahattin ÜZEL                                     400.000.-TL

10- Prof. Dr. Yalçın AKÖZ                                          25.000.-TL

11- Prof. İsmet AKA                                                  25.000.-TL

12- Prof. Dr. Fuat Yavuz BOR                                   25.000.-TL

13- Y. Müh. Şarık TARA                                        2.000.000.-TL

14- Y. Müh. Ayduk KORAY                                       150.000.-TL

15- Y. Müh. Şahap ÖZER                                         500.000.-TL

16- Y. Müh. Dinçer ONUR                                        500.000.-TL

17- Prof. Dr. Nimet ÖZDAŞ                                        25.000.-TL

18- Y. Müh. Nurettin KOÇAK                                 2.000.000.-TL      

19- Y. Müh. Mehdi AYDINER                                    200.000.- TL

20- Y. Müh. Babür YILANLIOĞLU                              50.000.-TL

21- Y. Müh. Osman MÖREL                                     500.000.-TL

22-  Y. Müh. Hulusi ÇETİNOĞLU                                50.000.-TL

23- Prof. Dr. Reşat BAYKAL                                      25.000.-TL

24- Prof. Dr. Fikret KESKİNEL                               100.000.-TL

25- Y. Müh. Mansur ŞAHİN                                 1.000.000.-TL

26- Y. Müh. Mim. Enver TOKAY                                25.000.-TL

27- Y.Müh.Mim.Adnan KOCAASLAN                     100.000.-TL

 

VAKFIN MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Madde 20) Vakfın 30/03/2015 tarihi itibariyle aktif Mütevelli Heyeti Üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

1.KURUCULAR       

Prof.Dr.Reşat BAYKAL

Prof.İsmet AKA

Yük.Müh.Şahap ÖZER

Dr.Yük.Müh.Şarık TARA

Prof.Dr.Yalçın AKÖZ

Prof.Dr.Güngör EVREN

Yük.Müh.Mesut GÖKSU

Yük.Müh.Orhan YAVUZ

Yük.Müh.Ayduk KORAY

Prof.Dr.Münir EKONOMİ

Prof.Dr.Fikret KESKİNEL

Yük.Müh.Babür YILANLIOĞLU

Yük.Müh.Osman MÖREL

Dr.Müh.Nurettin KOÇAK

2.TÜZEL KİŞİLER ADINA KATILACAK  TEMSİLCİLER                            

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları

İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülte Dekanları

İTÜ Yük.Müh.Birliği Derneği Başkanı

İTÜ Yük.Müh.Birliği Vakfı Başkanı

İTÜ Spor Klubü Başkanı

İTÜ Spor Klubü Koruma Vakfı Başkanı

İTÜ Mezunlar Derneği Başkanı

İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından seçilen üç üye

 

3.ONUR ÜYELERİ                                   

Dr.Yük.Müh. Süleyman DEMİREL

Prof.Dr. Nahit KUMBASAR

Prof.Dr.Hüseyin HATEMİ

Dr.Yük.Müh.Sedat ÜRÜNDÜL

İstanbul Teknik Üniversitesi önceki Rektörleri

(Prof.Dr. Nahit KUMBASAR, Prof. Dr. Reşat BAYKAL, Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER, Prof. Dr.H.Faruk KARADOĞAN, Prof.Dr. Muhammed ŞAHİN)

 

4.MÜTEVELLİ HEYETİNCE SEÇİLMİŞ ÜYELER                              

Y. Müh. A. Ülkü ARIOĞLU

Prof. Dr. A. Mete TAPAN

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ

Y. Müh. Abdülkadir ÇINAR

Prof. Dr. Ahmet C. YILDIZCI

Prof. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU

Y. Müh. Ahmet Oktay ÖZYEMİŞCİ

Müh. Ahmet Kamil ERCİYAS

Prof. Dr. Aksel ÖZTÜRK

Prof. Dr. Ali GÜNEY

Y. Müh. Ali ÖZCAN

Y. Müh. Ali Rıza EFENDİOĞLU

Y. Müh. Altok KURŞUN

Y. Müh. Arnold HORNFELD

Prof. Dr. Ataç SOYSAL

Y. Müh. Aysun BARIN

Y. Müh. Berat KARABAY

Y. Müh. Bülend TEMUR

Y. Müh. Can DELDAĞ

Prof. Dr. Cankut ÖRMECİ

Y. Müh. Cevat DİNİZ

Y. Müh. Cömert VARLIK

Y. Müh. Çağatay ÖZDOĞRU

Y. Müh. Deniz Metin KAYA

Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Dr. Y. Mim. Doğan HASOL

Prof. Dr. Duran LEBLEBİCİ

Prof. Dr. Emin KARAHAN

Y. Müh. Erdem SAKER

Y. Müh. Erdoğan ELÇİN

Prof. Dr. Erdoğan YÜZER

Prof. Dr. Erman TULGAR

Y. Müh. Erol BİLECİK

Prof. Dr. Erol KULAKSIZOĞLU

Dr. Y. Müh. Ersin ARIOĞLU

Prof. Dr. Esin İNAN

Y. Müh. Esra ÖZTEZCAN

Prof. Dr. Eşref ADALI

Prof. Dr. Fuat ANDAY

Y. Müh. Gönül TALU

Prof. Dr. Günay ÖZMEN

Y. Müh. Güner KOÇEL

Prof. Dr. Güven ÖNAL

Y. Müh. Mim. H. Levent AKSÜT

Dr. Y. Müh. H. Nijat GÜRSOY

Y. Müh. Halit ZAİM

Y. Müh. Haluk EMİROĞLU

Y. Müh. Haluk TANER

Y. Müh. Hasan ÖZDEMİR

Y. Müh. Haydar GÜRBÜZ

Prof. Dr. Işık KUMBASAR

Prof. Dr. Işık ÖZPEKER

Y. Müh. İ. N. Ekber ONUK

Y. Müh. İbrahim TUĞSUZ

Y. Müh. İdris YAMANTÜRK

Y. Müh. İlker AKAR

Prof. Dr. İrfan SAYGILI

Y. Müh. İsmet KASAPOĞLU

Y. Müh. İzzettin SİLİER

Dr. Y. Müh. Keskin KESER

Prof. Dr. M. Ruhi AYDIN

Y. Müh. M. Selçuk BUYURGAN

Prof. Dr. Mahir VARDAR

Y. Müh. Mehmet Ali ÖZKAYA

Y. Müh. Mehmet Recai TOYDEMİR

Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU

Müh. Mehmet Osman SOYOĞUL

Y. Müh. Mete AKALIN

Y. Müh. Muhammed MARAŞLI

Dr. Y. Müh. Murat BAYKAL

Prof. Dr. Mustafa YANALAK

Prof. Dr. Nadir YAYLA

Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU

Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU

Dr. Y. Müh. Necip YÜKSEL

Müh. Necip Naci DOĞRU

Y. Müh. Nurhan MOTUGAN

Y. Müh. O. Naci ENDEM

Y. Müh. Oğuz GÜRSEL

Dr. Y. Müh. Orhan ÖCALGİRAY

Y. Müh. Özkan OLCAY

Y. Müh. Pınar EFENDİOĞLU

Prof. Dr. Ramazan EVREN

Y. Müh. Rıfat DİKER

Y. Müh. Sadi ABALI

Y. Müh. Serhat ÖZEREN

Prof. Dr. Senai SALTOĞLU

Y. Müh. Sibel KERİMOĞLU

Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER

Müh. Suat Necat ÖNEY

Prof. Dr. Suna ATAK

Y. Müh. Süreyya KARAMAN

Prof. Dr. Şenol UTKU

Y. Müh. Şevki YÖNTEM

Doç. Dr. Şinasi KAYA

Y. Müh. Tahsin TUĞRUL

Prof. Dr. Talha DİNİBÜTÜN

Prof. Dr. Tayfun KINDAP

Y. Müh. Tayfun SELEN

Y. Müh. Tuğrul ERKİN

Prof. Dr. Tuncer TOPRAK

Y. Müh. Ümüt ÖZDEMİR

Y. Müh. Veli Tan KİRTİŞ

Y. Müh. Yalçın TANVERDİ

Müh. Yalım ÇAKIROĞLU

Y. Müh. Yılmaz YAPICI

Dr. Y. Müh. Yücel ERDEM

Y. Müh. Yücel ÖZDEMİR

Müh. Zeliha DİLEK

Y. Müh. Zeynep BODUR OKYAY

Y. Müh. Ziya TACİR

 

Geçici Madde 1)  Eski Vakıf Senedi geçici 1. maddesi hükümlerine göre seçilmiş Yönetim Kurulu Üyelerinin süreleri sonunda,

yapılacak ilk Yönetim Kurulu seçiminde sekiz Yönetim Kurulu Üyesi Mütevelli Heyet tarafından seçilir.

 

Adaylar arasında en yüksek oyu alan ilk dört üye, Yönetim Kurulunda dört yıl görev yapmak üzere, bu dört üyeden sonra gelen dört üye ise iki yıl görev yapmak üzere seçilirler. İki yıl sonunda, iki yıl görev yapmış üyeler yerine dört üye dört yıl görev yapmak üzere seçilir, daha önce iki yıl görev yapmış üyeler de seçime katılıp seçildikleri takdirde göreve devam edebilirler.

 

Geçici Madde 2) Bu Resmi Senet değişikliğinin noterlik ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde tescili işlemleri ile bu aşamada gerekebilecek diğer değişiklikler için Av. Kadir DAYLIK görevli ve yetkili kılınmıştır.

bottom of page