top of page
Mezuniyet

 Burslar ve Bağışlar 

BURSLARIMIZ

Geleceğimizin yapı taşları gençlerimizin büyük bir kısmı maddi imkansızlıklar içinde öğrenimlerini sürdürüyor.  Bu nedenle, başta İTÜ öğrencileri olmak üzere özellikle teknik alanda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımda bulunmak İTÜ Vakfı amaçları arasında önemli yer tutuyor.  Bu amaç doğrultusunda İTÜ Vakfı, kuruluş yılı olan 1984’ten başlayarak günümüze kadar  çoğunluğu  lisans öğrencileri olmak üzere, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören 24.378 öğrenciye karşılıksız eğitim bursu vermiştir. 2020 yılı başından itibaren yaşanmakta olan pandeminin etkileri ve İTÜ yönetimi ile yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, İTÜ Vakfı öğrencilerin mağdur olmaması için  bursları kesintiye uğratmamış, 2020 yılı bütçesinden 790 öğrenciye 651.822 dolar, 2021 yılında 610 öğrenciye 454.191 dolar burs yardımı yapılmıştır.

İTÜ Vakfı burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin her yıl Eylül ayında ilan edilmekte olan tarihler arasında İTÜ Vakfı web sitesindeki başvuru süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.

BAĞIŞÇI HAKLARI BEYANNAMESİ

İTÜ Vakfı olarak, bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bağışçı Hakları;

1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
3. Güncel finansal bilgilere erişim,
4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
5. Uygun bir teşekkür edilmesi,
6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
7. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

 • Yapılacak başvurularda bursiyer adaylarında aranacak özellikler;
  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik ve demokratik sistemi özümsemiş olmak, c. İhtiyaç bursu başvurularında ailesinin ekonomik durumunun burs almayı gerektirecek düzeyde olması, d. Ara sınıflar için genel not ortalaması 4 üzerinden ihtiyaç bursu için en az 2,00 (100 üzerinden değerlendirmede 50), başarı bursu için en az 3.20 (yüz üzerinden değerlendirmede 80) olmak, e. Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için hazırlık sınavını başarılı olarak geçmiş̧ olmak. f. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerde not ortalaması aranmaz. g. Eşit koşullar durumunda yazım sırası ile öncelik tanınacak ölçütler: - Şehit veya Gazi çocuğu olmak - Öksüz ve yetim olmak - Engelli olmak
 • Yapılacak başvurularda istenecek belgeler
  Öğrencilerin burs başvuruları Burs Yürütme Kurulu tarafından incelenir. Ön incelemeyi geçen Bursiyer adaylarından, a. İhtiyaç bursu başvuruları için (başarı bursu başvurularında istenmeyecektir) a.1 Gelir bilgileri (anne ve baba için ayrı ayrı) a.1.1 Çalışanlar için maaş bordrosu fotokopisi* a.1.2 Emekliler için SGK’ndan alınacak emekli maaşını gösteren belge veya banka hesap defteri fotokopisi* a.1.3 Çalışmayanlar için SGK’ndan alınacak SGK (4a) + BAĞ-KUR (4b) + Emekli Sandığı (4c)’ndan ilişiği olmadığını gösteren belgeler* b. İhtiyaç ve başarı bursu başvuruları için istenen ortak belgeler b.1 Anne ve baba için ayrı ayrı e-devlet üzerinden alınan “aile vukuatlı nüfus kaydı” * b.2 Kardeş bilgileri (okuyanlar için öğrenci belgesi) * b.3 Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet önlü arkalı fotokopisi b.4 Adli sicil kaydı* b.5 Öğrencinin öğrenim gördüğü yere ait yerleşim belgesi* veya yurt belgesinin asılları, b.6 Öğrenci adına açılan banka hesap cüzdanının fotokopisi (Hesabın öğrenci adına açılması esastır. Ancak özel durumlarda velisinin adına açılmış bir hesap kabul edilir * b.7 Sağlık bilgileri (sağlıklı, hasta, engelli, vb.)* b.8 Öğrenci okul belgesinin aslı (içinde bulunulan öğretim yılına ait)* b.9 Not döküm belgesinin aslı* (aşağıdakilerden birisi; doğrulama kodlu e-devlet üzerinden alınan not dökümü/transkript)* b.10 Hazırlık sınıfını bitirenler için hazırlık geçme notunu gösteren not dökümü, b.11 Ara sınıflarda okuyanlar için genel akademik ortalama ile borçlu ders sayısını gösteren not dökümü b.12 Sosyal bilgiler (öğrencinin varsa üye olduğu dernek, kulüp, STK vs. ile ilgili bilgi, merak olarak yaptığı ya da düzenlediği etkinlikler vb.) b.13 İTÜ Vakfı Burs Başvuru Formu (içinde bulunulan öğretim yılına ait) b.14 Mektup (Öğrencinin kendisini tanıtan ve bursa ihtiyacının nedenini açıklayan bir sayfalık mektup) * işaretli olan maddelerde belgeler e-devlet üzerinden alınacaktır. Talep edilen belge, bilgi ve belgelerin tam ve doğru olacak şekilde istenilen süre içinde Burs Yürütme Kuruluna teslimi gerek koşuldur. Burs Yürütme Kurulu bursiyer adaylarından bu belgelere ek başka belgeler isteyebilir. Belgeleri zamanında teslim etmeyen veya web sayfasından yaptığı başvuruda belirttiği bilgiler, gönderdiği belgelerdeki bilgilerle doğrulanmayan bursiyer adayları ön değerlendirmeyi geçmiş sayılmaz ve görüşmeye çağrılmazlar.
 • Görüşme (Mülakat)
  Ön değerlendirmeden geçen ve evraklarını tam ve doğru teslim eden bursiyer adayları Burs Komitesi tarafından kendilerine bildirilen gün, saat ve yerde görüşmeye alınır. Görüşme en az 3 kişiden oluşan kurul/kurullar tarafından yapılır. Görüşmeye alınan öğrenciler İç Yönetmelik’te belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirilir. Görüşmede, Burs Başvuru Formundaki bilgilere ek olarak öğrencinin demokratik, laik, sosyal hukuk devletini benimsemiş; insan haklarına saygılı, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş bireylerden olmasına dikkat edilir.
 • Değerlendirme
  Görüşmeyi yapan üyeler tarafından öğrenciye Burs Başvuru Formunda yer alan her bir bilgi alanı için bir puan verilir. Bu puanlar Öğrenci Değerlendirme Formuna işlenir (Ek-2). Puanların toplamı forma yazılır. Ayrıca gerekli görülürse görüşmeyi yapan üyeler Burs Değerlendirme Formuna açıklama ekleyebilir. Görüşme sonucunda uygun bulunan adayların bilgileri Burs Yürütme Kurulu tarafından bir dosya haline getirilir.
 • Burs Yenileme
  Öğrencinin bursunun devam edebilmesi için her yeni öğretim yılı başında Burs Yürütme Kurulu tarafından belirlenen süre içerisinde öğrencilerden aşağıdaki kayıt yenileme belgeleri istenir: a. İTÜ Vakfı Burs Başvuru Formu (içinde bulunulan öğretim yılına ait) b. İçinde bulunulan öğretim yılına ait ve e-devlet üzerinden alınan öğrenci okul belgesi c. Doğrulama kodlu e-devlet üzerinden alınan not dökümü d. Doğrulama kodlu e-devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı e. Yerleşim belgesi/ yurt belgesinin aslı f. Mektup (Geride bıraktığı yıl içinde hayatındaki gelişmeleri anlatan bir sayfalık mektup) Öğrenciliği devam eden, sınıfını geçen veya bir önceki sınıftan üçten fazla başarısız dersi olmayan öğrencilerin bursu devam eder. Burs alma süresi lisans programında hazırlık sınıfı dahil; ihtiyaç burslarında en fazla 12 yarı dönem, başarı burslarında ise en fazla 10 yarı dönemdir. Lisansüstü ve doktora programlarında uygulanacak burs süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs yenilemede karşılaşılabilecek özel durumlar Burs Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Uygun bulunan adayların bilgileri Burs Yürütme Kurulu tarafından bir dosyasına işlenir.
 • Burs Hazırlık ve Öneri
  Değerlendirme veya Burs Yenileme işlemleri sonucunda hazırlanan dosyalar Burs Komitesi’ne sunularak süreç tamamlanır. Önerilen dosyalara ait evraklar 5 yıl süreyle Vakıf arşivinde saklanır.
 • Onay veya Ret, İzleme
  Burs Hazırlık ve Öneri süreci sonunda Burs Komitesine sunulan dosyalar Burs Komitesi tarafından incelenir. Burs Komitesi kendisine önerilen adayların dosyaları üzerinden karar verebilir, bursiyer adayları ile görüşmek isteyebilir. Burs K aday hakkında olumlu ya da olumsuz kararını vererek işlemlerin yürütülmesi için Burs Yürütme Kurulu’na talimat verir. Verilen burslar Burs Yürütme Kurulu tarafından izlenir.
 • Burs Başvurusu Yapan Öğrencilere Geri Bildirimlerin Yapılması
  Burs Yürütme Kurulu tarafından; · Yeni burs başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere “Yeni Burs Başvurusu Onay Bildirimi”, · Mevcut bursiyerlerden yeni dönemde bursunun devam etmesine karar verilen öğrencilere “Burs Devam Bildirimi”, · Başvurusu olumsuz sonuçlanan öğrencilere “Burs Başvurusu Ret Bildirimi”, şahsen veya elektronik ortam üzerinden iletilir
 • İhtiyaç Bursu
  İhtiyaç bursları; ekonomik olarak ihtiyacı olduğu belirlenen öğrencilere verilen nakdi veya ayni burslardır. Burs Yürütme Kurulu’nun önerisi ve Burs Komitesi değerlendirmesi sonucunda uygun görülen öğrencilere verilir. Bursun verilmesi ve devamı, söz konusu ölçütlerin karşılanmasına bağlıdır. Burslar öğrencilerin eğitimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir. Bursun süresi İngilizce Hazırlık Eğitim dönemi dahil en fazla 12 yarı dönemdir.
 • Başarı Bursu
  Herhangi bir kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişiden burs almayan öğrenciler arasından Burs Yürütme Kurulu’nun önerisi ve Burs Komitesi değerlendirmesi sonucunda uygun görülen öğrencilere verilen nakdi veya ayni burslardır. Bursun verilmesi ve devamı, söz konusu ölçütlerin karşılanmasına bağlıdır. Burslar öğrencilerin eğitimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir. Bursun süresi İngilizce Hazırlık Eğitim dönemi dahil en fazla 10 yarı dönemdir.
 • Proje Bursları ve Destekleri
  Üniversitelerde Rektörlük veya Dekanlıklar veya yetkilendirilmiş çalışma grupları tarafından yürütülen bilim, sanat ve teknoloji ve benzeri alanlardaki araştırma veya geliştirme projelerinde görev alan, isimleri, sağlanacak destek ve/veya burs miktarları ile süreleri ilgili Üniversite birimleri tarafından tayin edilerek Vakıf’a bildirilen öğrenci, Öğretim Üyesi, Proje Yöneticisi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlilerine verilen burslar ve/veya destekler ile sosyal yardımlardır. Başta İTÜ olmak üzere Üniversitelerdeki kamu hizmetlerinin geliştirilmesine ve/veya ülke ekonomisinin gelişmesi için yürütülen tüm faaliyetlere destek olmak amacıyla kişilere Türk Lirası veya Döviz cinsinden ayni veya nakdi burs verebilir, sosyal yardım ödemesi yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı harcamalarda kullanılmak üzere iş avansı verebilir. Yurtiçi ve yurtdışında bulunan özel veya tüzel kişilerden, kurum veya kuruluşlardan mal ve hizmet temini yapabilir, temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili Türk Lirası ve Döviz bazında ödeme yapabilir. Ödeme kayıtları Burs Yürütme Kurulu tarafından kayıt altına alınır, dosyalarında saklanır. Proje burslarına ilişkin dosyalar 5 yıl süresince Vakıf arşivinde saklanır. Proje destekleri ile ilgili raporlar her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemi içerecek şekilde hazırlanır ve Burs Komitesine sunulur.
 • Vakıf ve İştiraklerinde Görev Yaparken Vefat Edenlerin Çocuklarına Verilen Burslar
  Görev başındayken vefat eden Vakıf veya İştiraklerindeki çalışanlarının eğitim çağındaki çocuklarına Burs Komitesinin belirlediği süre ve tutar çerçevesinde verilen burslardır.
 • Ayni Burslar
  Öğrencilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak muhtelif bağışçılar tarafından bağışlanan kıyafet, kitap, temizlik ve şahsi bakım malzemeleri ile her türlü ayni yardımın ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmasıdır. Organizasyonu ve takibi Burs Yürütme Kurulu’nun sorumluluğundadır.

Burs Kesilme Ölçütleri 

 1. Öğrencinin İç Yönetmelik gerekliliklerini taşımadığının veya uygun olmadığının tespiti,

 2. Öğrencinin mezun olması,

 3. İlgili öğretim yılını izleyen iki ay içinde kendisinden istenen belgelerle birlikte kayıt yenilememesi

 4. Akademik olarak belirlenen başarı ölçütlerinin altına düşmek,

 5. Öğrencinin ekonomik koşullarının iyileşmesi,

 6. Yüz kızartıcı suçlar ile ilgili yargılanan veya hüküm giyen öğrenciler ile Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen Disiplin Suçlarından mütevellit bir veya daha fazla yarıyıl için uzaklaştırma / Yükseköğretim kurumundan çıkarma kapsamında ceza alan öğrencilerin bursları kesilir, söz konusu öğrenciler, tekrar burs başvurusunda bulunamazlar.

 7. Yanlış beyanda bulunması, belgede sahtekârlık yapması,

 8. Belge ya da bilgilerinin eksik olması,

 9. Öğrencinin bursun iptal edilmesini istemesi.

 10. Öğrencinin Vefatı,

BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNETİMİ İÇ YÖNETMELİĞİ - Ekim 2022

Akademik başarısı yüksek, ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencileri, her kademedeki öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, proje yöneticileri, araştırma görevlileri, araştırma ve geliştirme projeleri için alınan her tür mal ve hizmet, İTÜ Vakfı veya iştiraklerinde çalışırken vefat eden personelin eğitim çağındaki çocukları bu iç yönetmelik kapsamındadır.

Detaylı incelemek ve/veya indirmek için tıklayın.

itü-kampus.jpeg
bottom of page